BANKACILIK SEKTÖRÜNDE UMREK

Bilindiği üzere, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 82 nci maddesine dayanılarak BDDK kurulmuş ve BDDK, kamu tüzel kişiliğine, idarî ve malî özerkliğe sahip kılınmıştır.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE UMREK

 

Bilindiği üzere,  5411 sayılı Bankacılık Kanununun 82 nci maddesine dayanılarak BDDK kurulmuş ve BDDK, kamu tüzel kişiliğine, idarî ve malî özerkliğe sahip kılınmıştır.  Anılan Kanunun “Kurumun görev ve yetkileri” başlıklı 93 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında BDDK “…bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, malî sektörün gelişmesi, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması için; a) Bankalar ve finansal holding şirketleri ile diğer kanunlarda ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin; kuruluş ve faaliyetlerini, yönetim ve teşkilat yapısını, birleşme, bölünme, hisse değişimini ve tasfiyelerini düzenlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak, uygulamayı izlemek ve denetlemek, b) Yurt içi ve yurt dışı muadil kurumların katıldığı uluslararası malî, iktisadî ve meslekî teşekküllere üye olmak, görev alanına giren hususlarda yabancı ülkelerin yetkili mercileri ile mutabakat zaptı imzalamak, c) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak …”  ile görevli ve yetkili kılınmıştır.

 

Bu bağlamda BDDK, finansal sektörün önemli bir bölümüne yönelik gözetim ve denetim alanında yer alan sorumlu kuruluş olarak finansal istikrarın sağlanması, sektörün geliştirilmesi, denetim, uygulama ve düzenleme çerçevesinin güçlendirilmesi, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması ve kurumsal kapasitenin artırılarak etkin bir finansal sistem ve güçlü bir bankacılık sektörünün geliştirilmesi açısından Türkiye ekonomisi için önemli bir rol oynamakta olup, finansal sektörün 3,4 trilyon TL aktif büyüklüğe sahip kısmının denetim ve gözetiminden sorumludur[1].

 

Bankacılık sektörü genel olarak değerlendirildiğinde sektörün kullandırdığı krediler 2,4 trilyon TL’ye erişmiş olup bu tutardan enerji sektörü yaklaşık 150 milyar TL, madencilik sektörü ise yaklaşık 30 milyar TL tutarında pay almaktadır. Hakeza bu sektörler, banka dışı finansal kurumların yaklaşık 130 milyar TL’lik nakdi kredi portföyünün %5’ini oluşturmaktadır. Bankacılık sektörünün mevduat ve katılım fonları 2 trilyon TL düzeyine yaklaşmıştır. Aynı dönemde sektörün toplam aktif büyüklüğü 3,4 trilyon TL seviyesine ulaşmıştır. Sektörün sermaye yeterliliği oranı %16 ile güçlü sermaye yapısına, %2,8 olan takibe dönüşüm oranı ise yüksek aktif kalitesine işaret etmektedir. Sürdürülebilir bir kârlılıkla beslenen söz konusu güçlü sermaye yapısı, sektörü gelecekte de şoklara karşı koruyabilecek nitelikte olduğu kabul edilmektedir.

 

Bu çerçevede madencilik sektörüne kullandıracak kredilerin daha etkin bir şekilde çalışmasını teminen BDDK tarafından yakın bir zamanda ilk adım atılmış ve BDDK tarafından Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Finansal Kurumlar Birliğine gönderilen 16.05.2018 tarihli yazılarda Birlik üyesi bankalar tarafından verilecek kredi süreçleri ile ilgi yapılacak değerlendirmelerde ve yine Birlik üyesi şirketler tarafından tesis edilecek işlemlerde, maden sahalarında yapılan maden arama ve işletme faaliyetlerinin uluslararası standartlara uygun raporlanması ve bu raporların doğru, güvenilir ve şeffaf olmasını sağlamak amacı ile kurulan UMREK tarafından yetkilendirilecek kişilerce hazırlanan raporların dikkate alınmasında fayda görüldüğü ifade edilmiştir. Bu şekilde madencilik sektörünün daha şeffaf bir görünüm arz etmesi ve maliyetlerin azaltılarak sektörün daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması mümkün olabilecektir. Böylece Mayıs 2018 tarihi itibarıyla “Uluslararası Maden Rezerv Raporlama Standartları Komitesi” (CRIRSCO) üyesi olan ve bu anlamda uluslararası alanda da kabul gören UMREK tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından UMREK Kodu ve standartları dikkate alınarak hazırlanacak raporlar ile bankacılık sektörü bakımından rezerv tahminlerinin güvenilirliğinin artırılmasının özellikle bankaların sağlayacakları finansmanın daha öngörülebilir sonuçlara sahip olması anlamına geleceği açıktır.

*Bu yazı UMREK komisyon üyesi ve BDDK Hukuk Daire Başkanı Muhammet Erişen ve BDDK Başuzmanı Emrah Uran ile birlikte kaleme alınmıştır. Kendilerine katkılarından dolayı çok teşekkür ederim.

  
 
 
  • Tatlısu Mah. Arif Ay Sk. 36/1 Şerifali - Ümraniye/İSTANBUL
    info@odaklimedya.com
    0 216 527 32 62
ODAKLIMEDYA